Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2011

Ικετευτική Προσευχή προς Τον Κύριο !

...
"Κύριε, πλῆθος οἱ ἀνομίες μου,
ἄβυσσος οἱ ἁμαρτίες μου
καί μέγας ὁ θρῆνος τῆς ψυχῆς μου.
Ἀνάγαγέ με ἀπό τή θλίψη μου
μέ τό ἄμετρο ἔλεός Σου,
ἵνα λυτρωμένος ἐξέλθω
ἀπό πᾶσα βλάβη τῆς ψυχῆς μου
ἵνα ὑμνήσω τό Πανάγιον Ὄνομά Σου.

.,
Ἐπάκουσον τή φωνή τῆς δεήσεώς μου
προσφέροντας σεμνά καί σιωπηλά
τά δάκρυα τῆς μετανοίας μου
καί τήν ἀγάπη τῆς καρδιᾶς μου,
ἵνα παράσχεις ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν μου.
Ποθῶ νέα ζωή, μακρόθυμε Κύριε,
παράσχου ἀνάσταση στήν ψυχή μου
πληρούμενος τοῦ Παναγίου Πνεύματός Σου.
Ζωοποίησον τήν καρδιά μου
μέ τή θείαν εὐσπλαγχνία Σου
προθύμως νά τηρῶ ὅλες τίς Θεῖες ἐντολές Σου.
Πολυέλεε Κύριε, τό πλάσμα Σου
μήν τό ἐγκαταλείπεις
στήν ὀδύνη τῆς ἁμαρτίας,
ἀλλά ὕψωσέ το μέσα στό Φῶς
τῆς θείας προστασίας σου,
ἵνα ξεφύγει ἀπό τήν ματαιότητα τοῦ κόσμου
καί τῶν παγίδων τοῦ διαβόλου.
Διάσωσέ το ἀπό τή πλάνη τῶν εἰδώλων
καί καθάρισέ το μέ τή φωτεινή εὐλογία Σου
διότι ἐπόθησε πολύ τή δική Σου ἀγάπη.
Μήν τό ἀφήσεις,
νά πέφτει στόν ὕπνο τῆς ἁμαρτίας
διότι ὁ νυσταγμός τῆς πνευματικῆς ἀμέλειας
τό ὁδηγεῖ στό βυθό τῆς κολάσεως.
Ἱκετεύω, Κύριε, δῶσε μου
καρτερική ὑπομονή,
καρδιά ταπεινή, ἐνάρετη ζωή,
συμπάθεια εὐγενῆ, κατάνυξη καρδιᾶς,
δάκρυα μετανοίας, σύνεση φρόνιμη,
ἵνα κοσμοῦμαι ἀπό σοφία λαμπρή,
γιά νά πολιτεύομαι
σύμφωνα μέ τό Θέλημά Σου.
Τίποτα δέν ἐπιθυμῶ ἐπί γῆς
παρά μόνο τήν Πάνσεμνη παρουσία Σου
νά κατοικήσει μέσα στήν καρδιά μου,
βοῶντας τή θεοποιό ἀγάπη Σου
καί μεγαλύνοντας τό Πανάγιον Ὄνομά Σου.
Λάμπρυνον τό βίο μου
μέ τήν ἀστραπή τῆς Θεότητός Σου
καί καταύγασε μέ τίς Θεϊκές ἀκτῖνες Σου
τήν ψυχή μου, γλυκαίνοντας τήν καρδιά μου
μέ τήν ὑπέρλαμπρη ἀγάπη Σου.
Ὁ πόθος μου πρός Σέ δέν ἀφήνει
τό νοῦ μου νά στρέφεται στή γῆ,
ἀλλά νοερῶς ἀτενίζω τόν οὐρανό
καί μέ ἁπλότητα δοξολογῶ
τήν Τριαδική Θεότητά Σου.
Εὐφραίνεται ἡ καρδιά μου
νά ζεῖ μέ ταπεινό νοῦ,
διότι τό πῦρ τῆς Θεότητός Σου
διαπερνᾶ ὅλη τήν ὕπαρξή μου
καί ταπεινά προσφέρω δόξα
στήν οὐράνια λαμπρότητά Σου
καί τήν ἄπειρη ἀγαθότητά Σου,
διότι πλοῦτο οὐράνιο ἔχει εὕρει
ἡ ψυχή μου καί θεία προστασία
κατέχει ὅλη τή ζωή μου.
Ἐπικαλοῦμαι ἀπαύστως
τό ἀνεξιχνίαστο θεῖο ἔλεός σου,
ἵνα διασώζει τήν ψυχή μου
ἀπό τά θανατηφόρα πάθη
καί νά λυτρωθῶ τῆς αιωνίου κολάσεως."


Αρχιμανδρίτης Δαμιανός Ζαφείρης

Αναδημοσίεσυ από: Οδεύοντας

1 σχόλιο:

  1. Πάτερ Νεκτάριε ευλογείτε .
    Σήμερα συνάντησα το ιστολόγιό σας .
    Συγνώμη γι΄ αυτό που θα σας πω , αλλά θα ήταν καλύτερα όταν κάνεται αναδημοσιεύσεις από άλλα ιστολόγια να αναφέρετε την πηγή . Επιδή έχω προσέξει ότι έχετε πολλές αναδημοσιεύσεις από το ιστολόγιό μου " Οδεύοντας " , χωρίς να αναφέρετε τίποτα , και τις παρουσιάζετε ως δικές σας αναρτήσεις. Όχι μόνο σε κείμενα πατέρων , αλλά προσωπικές μου σκέψεις και γραφόμενα που πιθανών να συνοδεύω μιαν αναρτηση .Δεν είναι ορθό αυτό . Και πάλιν με συγχωρείτε , αλλά έπρεπε να σας το αναφέρω . Ευλογείτε . Με εκτίμηση . Αργυρούλα

    ΑπάντησηΔιαγραφή